Pravidlá

Všeobecné obchodne podmienky internetového obchodu meclo.sk


I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu meclo.sk):
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T., IČO 31700438
zapísaná v obch. registri OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 2074/P
DIČ: 2020528037, IČ DPH: SK 2020528037 (predávajúci je platcom DPH)
Kontaktné údaje – telefón: 00421 905560312, email: contact@meclo.sk
Číslo účtu pre bezhotovostné platby : VÚB, a. s., číslo účtu: 1835348632/0200
IBAN: SK46 0200 0000 0018 3534 8632
Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 051/ 7721 597 
fax č.: 051/ 7721 596 
 

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 

 1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 2. Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 3. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje Všeobecné obchodné podmienky.
 4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, alebo právnická osoba bez ohľadu na právnu formu.
 5. Predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie kupujúceho (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii kupujúceho v internetovom obchode na webovom sídle predávajúceho

 
III. PREDMET ZMLUVY
 

 1. Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v objednávke. Hlavné vlastnosti tovaru, ako aj cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty sú uvedené pri jednotlivých tovarových položkách internetového obchodu na webovom sídle predávajúceho.
 2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať :

 

 • tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,
 • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.


 
IV. OBJEDNÁVKA
 

 1. Objednávať a nakupovať tovar prostredníctvom internetového obchodu môžu len registrovaní zákazníci. Kupujúci, ktorý sa chce zaregistrovať, je povinný vyplniť registračný formulár.
 2. Po vykonaní registrácie kupujúci môže objednávku uskutočniť e-mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu. Pri nakupovaní prostredníctvom internetového obchodu je potrebné tovar najskôr vložiť do nákupného košíka. S tovarom v nákupnom košíku môže kupujúci ľubovoľne manipulovať až do odoslania objednávky.
 3. Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 
V. STORNO OBJEDNÁVKY
 

 1. Storno objednávky zo strany kupujúceho - kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
 2. Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch :
 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.),
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
 • ak predávajúci v ponuke tovaru uvedie omylom (napríklad v dôsledku chyby systému alebo chybou v písaní) cenu tovaru, ktorá je zjavne a objektívne neprimerane nízka oproti cene, za ktorú sa rovnaký tovar v danom čase obvykle predáva, pričom kupujúcemu musela byť skutočnosť, že uvádzaná cena tovaru je neprimerane nízka, objektívne zrejmá (za neprimerane nízku cenu sa považuje cena tovaru, ktorá zjavne nedosahuje ani minimálne ekonomicky oprávnené náklady potrebné na kúpu rovnakého tovaru v danom čase).

 

 1. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote pätnástich kalendárnych dní.
 2. Storno objednávky v dôsledku uplynutia času - objednávka, ktorá nebude záväzne potvrdená do pätnástich dní od jej odoslania kupujúcim, sa považuje za neplatnú.

 
VI. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od zmluvy, a to v zmysle ďalej uvedeného poučenia.
 
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
A. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese WINTEX s. r. o., Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T., telefón 00421905560312, email: contact@meclo.sk.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


B. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 3. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 4. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
 5. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
   

C. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní tovaru porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 
VII. DODACIE PODMIENKY
 

 1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do troch až piatich pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
 2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci jedným zo spôsobov uvedených v článku VIII. Všeobecných obchodných podmienok. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
 3. Rozvoz tovaru zaisťuje predávajúci po celom území Slovenskej republiky. Náklady na prepravu tovaru hradí kupujúci.
 4. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar, týmto sa zaväzuje prevádzkovateľovi internetového obchodu uhradiť náklady na dopravu, a to vo výške 2-násobku ceny prepravného. Zákazník má právo stornovať objednávku bez poplatku (pokiaľ si neobjednal zákazkovú výrobu, výšivku alebo potlač na odev) – a to písomne – ešte pred expedíciou objednávky.

 
VIII. SPÔSOB DODANIA TOVARU
 

 1. Dodanie tovaru je možné zaslaním na dobierku kuriérskou službou. Cena je kalkulovaná za 1 balík (3,50 € bez DPH).
 2. Pri objednávke tovaru nad 150,00 € bez DPH je dopravné a balné zdarma.
 3. Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne.

 
IX. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
 

 1. Ceny tovaru uvedené na webovom sídle predávajúceho sú platné v okamihu objednania tovaru. Ceny uvedené v tlačenom cenníku predávajúceho sú platné do vydania nového cenníku. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, a to v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
 2. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho.
 3. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 4. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 5. Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.

  (2)V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

  (3)V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 
X. REKLAMÁCIE
 

 1. V prípade uplatnenia reklamácie viď.: „Reklamačný poriadok“

 
XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

 1. Údaje zadané pri registrácii kupujúceho sú v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov chránené a budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Predávajúci sa zaväzuje získané osobné údaje, ktoré sú chránené v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, neposkytnúť tretím osobám.
 3. Svojou registráciou na webovom sídle predávajúceho kupujúci automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej kupujúci nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť oznámením doručeným predávajúcemu.
 4. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.meclo.sk v časti "Prihlásenie".

 
XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovom sídle predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté niečo iné. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.