Pravidla

Pravidla

Všeobecné o bchodne podmínky internetového obchodu meclo.cz


I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Prodávající (provozovatel internetového obchodu meclo.cz) :
Wintex s.r.o Vranov nad Topľou
Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 31700438
zapsaná v obch. rejstříku OS Prešov, oddíl Sro, vložka č. 2074 / P
DIČ: 2020528037, DIČ: SK 2020528037 (prodávající je plátcem DPH)
Kontaktní údaje - telefon: 00421 905560312 , email: contact@meclo.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: ČSOB as, číslo účtu: 292008927/300
IBAN: CZ14 0300 0000 0002 9200 8927

 
 
 
II. OBECNÉ

 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku.
 2. Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího, zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, adresního listu nebo nabídkového katalogu.
 3. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené na dálku a mohou být změněny pouze s výslovným souhlasem obou stran. Kupující odesláním objednávky akceptuje Všeobecné obchodní podmínky.
 4. Spotřebitelem je fyzická osoba, nebo právnická osoba bez ohledu na právní formu.
 5. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci kupujícího v internetovém obchodě na webovém sídle prodávajícího

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem smlouvy jsou pouze položky zboží výslovně uvedené v objednávce. Hlavní vlastnosti zboží, jakož i cena zboží včetně daně z přidané hodnoty jsou uvedeny u jednotlivých tovarových položkách internetového obchodu na webovém sídle prodávajícího.
 2. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

zboží bez vad v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky,
 
IV. OBJEDNÁVKA

 1. Objednávat a nakupovat zboží prostřednictvím internetového obchodu mohou jen registrovaní zákazníci. Kupující, který se chce zaregistrovat, je povinen vyplnit registrační formulář.
 2. Po provedení registrace kupující může objednávku uskutečnit e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Při nakupování prostřednictvím internetového obchodu je třeba zboží nejprve vložit do nákupního košíku. Se zbožím v nákupním košíku může kupující libovolně manipulovat až do odeslání objednávky.
 3. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, případně e-mailové, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho množství), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

 
V. STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky má kupující právo stornovat objednávku pouze v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání kupujícího obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výšky až 50% z celkové ceny zboží.
 2. Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný kupující, kupující neodpovídá na e-maily atd.),
zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
jestliže prodávající v nabídce zboží uvede omylem (například v důsledku chyby systému nebo chybou v psaní) cenu zboží, která je zjevně a objektivní nepřiměřeně nízká oproti ceně, za kterou se stejné zboží v daném čase obvykle prodává, přičemž kupujícímu musela být skutečnost, že uváděná cena zboží je nepřiměřeně nízká, objektivní zřejmá (za nepřiměřeně nízkou cenu se považuje cena zboží, která zjevně nedosahuje ani minimální ekonomicky oprávněné náklady potřebné na koupi stejného zboží v daném čase).
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě patnácti kalendářních dnů.

 1. Storno objednávky kvůli vypršení času - objednávka, která nebude závazně potvrzena do patnácti dnů od jejího odeslání kupujícím, se považuje za neplatnou.

 
VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů právo odstoupit od smlouvy, a to ve smyslu dále uvedeného poučení.
 
POUČENÍ O uplatnění práva SPOTŘEBITELŮ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
A. Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.
  Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.
 2. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese Wintex sro, Vídeňská 1290, 093 01 Vranov nT, telefon 00421905560312 , email: contact@meclo.cz .
 3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.


B. Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
 2. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.
 3. Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na naši adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty.
 4. Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete.
 5. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
   

C. Nemožnost odstoupení od smlouvy
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání zboží porušený,
 • prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.

 
VII. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do tří až pěti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
 2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající jedním ze způsobů uvedených v článku VIII. Všeobecných obchodních podmínek. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
 3. Rozvoz zboží zajišťuje prodávající po celém území České republiky. Náklady na přepravu zboží hradí kupující.
 4. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít a zaplatit dobírkou řádně dodávané zboží, tímto se zavazuje provozovateli internetového obchodu uhradit náklady na dopravu, a to ve výši 2-násobku ceny přepravného. Zákazník má právo stornovat objednávku bez poplatku (pokud si neobjednal zakázkovou výrobu, výšivku nebo potisk na oděv) - a to písemně - ještě před expedicí objednávky.

 
VIII. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Dodání zboží je možné zasláním na dobírku kurýrní službou. Cena je kalkulována za 1 balík (90Kč bez DPH).
 2. Při objednávce zboží nad 3785 Kč bez DPH je dopravné a balné zdarma.
 3. Cena dodání zboží je platná v rámci území České republiky. Při zasílání zboží do zahraničí se přepravní náklady kalkulují individuálně.

 
IX. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny zboží uvedené na webovém sídle prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání zboží. Ceny uvedené v tištěném ceníku prodávajícího jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, a to v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
 2. Kupní cena bude považována za zaplacenou připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.
 3. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
 5. Při platbě na dobírku je zákazníkovi vedle ceně zboží účtován i příplatek dle aktuálního ceníku přepravy, který je uveden na stránce elektronického obchodu. Celkovou platbu dobírky zákazník v plné výši uhradí kurýrovi při převzetí zásilky.

  (2) V případě platby převodem na účet, zákazník zrealizuje platbu neprodleně po potvrzení objednávky, nejpozději však do 3 kalendářních dnů. Zakoupené zboží bude vyexpedováno až po zaplacení jeho ceny, čímž se rozumí připsání celé ceny zboží včetně případného příplatku za přepravu na účet provozovatele internetového obchodu. Pokud nebude platba provozovateli internetového obchodu připsána na účet do tří kalendářních dnů od potvrzení objednávky, má právo předmětnou objednávku stornovat.

  (3) V případě, že stranám vznikne nárok na vzájemné vrácení poskytnutých plnění nebo poskytnutých plnění snížených o storno poplatek, vyrovnají si tyto závazky do 15 dnů od vzniku práva na vrácení plnění, tj od platného odstoupení od kupní smlouvy.

 
X. REKLAMACE

 1. V případě uplatnění reklamace viz .: "Reklamační řád"

 
XI. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 1. Údaje zadané při registraci kupujícího jsou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů chráněny a budou použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Prodávající se zavazuje získané osobní údaje, které jsou chráněny ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neposkytnout třetím osobám.
 3. Svou registrací na webovém sídle prodávajícího kupující automaticky souhlasí, že může být informován o novinkách v internetovém obchodě prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále kupující nebude přát tyto informace, má možnost kdykoliv jejich zasílání ukončit oznámením doručeným prodávajícímu.
 4. Kupující si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce www.meclo.cz v části "Přihlášení".  

 
XII. Závěrečná ustanovení
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webovém sídle prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.